Meteorites

Canyon Diablo

Meteorite:Canyon Diablo, Arizona, USA
IAB, iron, coarse octahedrite
Found 1891
Tkw 10000 kg
Sample:Canyon Diablo
Weight: 1.4g Size: 13x7x3mm
A small polished piece of iron meteorite.
A tiny polished piece of iron.
[ Return ]